در شهری در آمریكا، آرایشگری زندگی می‌كرد كه سالها

بچه‌دار نمی‌شد.

او قصد كرد كه اگر بچه‌دار شود، تا یك ماه سر همه مشتریان

را به رایگان
اصلاح كند.

بالاخره خدا خواست و او بچه‌دار شد
!